FAQ
När du skapar ett konto hos oss får du 10 SMS att testa
våra funktioner med, dessa SMS kan endast skickas till Svenska
mobiltelefonnummer. Dessa är giltiga i 7 dagar från aktivering.
Enligt god marknadsförings sed, samt GDPR lagstiftningen så får du bara skicka reklam/info till de som uttryckligen bett om detta, SMS DIREKT kan komma att begära in underlag från kund.

Vid missbruk stänger SMS DIREKT av tjänsten. Innestående krediter går då förlorade.
Alla bedrägerier polisanmäls.
SMS innehållande reklam för alkohol, casino, forex, lotterier, narkotika, vapen, sexuella samt liknande tjänster är ej tillåtna.
SMS DIREKT STÄNGER VID MISSBRUK OMEDELBART AV KUNDS KONTO, SAMT INNESTÅENDE KREDITER GÅR FÖRLORADE.
KUND KAN KOMMA ATT GÖRAS ERSÄTTNINGSANSVARIG OM EKONOMISK SKADA UPPSTÅR FÖR SMS DIREKT.
Alla bedrägeriförsök, bluff-sms samt Smishing polisanmäls.
Skall du skicka ett SMS innehållande UNICODETECKEN välj då
detta i menyn.
För att använda ÅÄÖ/åäö välj ENGELSKA som avsändarspråk.

Testa alltid att skicka ett SINGEL sms till dig själv, för att kontrollera att allt ser rätt ut.

Testa ALLTID dina länkar innan du gör utskick.

Ett tips: ta bort "https://" "http://" samt "www." före länken för att spara tecken.
Dvs: "smsdirekt.se" istället för "https://www.smsdirekt.se"
Detta spar 12 tecken! Testa alltid att din länk fungerar med ett SINGEL sms till dig själv!

För att kunna spåra länkar kan ni använda vårt verktyg "SMARTLINK" i panelen.
SMARTLINK är även en link-shortner som skapar en kort-länk åt er.
Alla SMS DIREKTS servrar finns inom EU.
Våra SMS skickas via våra SMPP servrar, och du som användare
får direkt rapport på ditt sms status via DLR i din SMS-panel.
Sender ID får ej vara ett domännamn, te x "smsdirekt.se".
Max 11 tecken långt. Inga ÅÄÖ/åäö

Det är ej tillåtet att skicka SMS med andra företagsnamn (Sender ID) än sitt eget som avsändare.
För att skicka via API kontakta support för mer info.
Vid betalning via BANKGIRO tar TOP-UP av SMS 2-3 bankdagar.
Vid betalning via SWISH görs TOP-UP av SMS inom 1-3 tim.

Kontakta support för TOP-UP av SMS vardagar 09.00-15.00
Vill du skicka till andra länder än Sverige kontakta kundsupport för aktuella TOP-UP priser för ett specifikt land.
För att vi skall kunna hålla nere priserna behöver vi som SMS leverantör
köpa in stora volymer av våra operatörer, och detta medför att vi måste ta betalt i förskott.
SMALL - 30 dagar.
MEDIUM - 60 dagar.
LARGE - 90 dagar.
X-LARGE - 180 dagar.
OBSERVERA ATT ANVÄNDAREN ACCEPTERAR ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL, OCH MEDGER ATT BLI BUNDEN TILL OCH BLI PART I DETTA AVTAL SAMTIDIGT SOM HAN/HON PUBLICERAR SMS DIREKTS PRODUKTER/TJÄNSTER PÅ EN WEBBSIDA OCH/ELLER NYTTJAR NÅGON DEL AV SMS DIREKTS TJÄNSTER/PRODUKTER.

ANVÄNDAREN ACCEPTERAR ATT ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER SOM FÖLJER ÄR BINDANDE GENOM ATT REGISTRERA SIG FÖR ETT KONTO HOS SMS DIREKT.

Genom detta avtal får kunden tillgång till förskottsbetald tjänst som marknadsförs och försäljs av SMS DIREKT.

SMS DIREKT drivs av FUN AGAIN NORDEN / SMS DIREKT Orgnr: 780727-0272 Telefon: +46 (8) 646 46 45 Mail: sms@smsdirekt.se

1. SMS DIREKTS skyldigheter
1.1. SMS DIREKT åtar sig att genom sina leverantörer leverera SMS åt kunden (”tjänsten”). SMS DIREKT skall inom rimliga gränser göra det som krävs för att kunna leverera en punktlig och kontinuerlig tjänst, men ansvarar ej för data som försvinner p g a fördröjningar, icke-leveranser, missade leveranser eller tjänsteavbrott orsakade av händelser utanför SMS DIREKTS kontroll eller misstag eller försummelse från kundens sida. SMS DIREKT ansvarar ej för eventuella problem som ligger hos SMS DIREKTS leverantörer.

1.2. SMS DIREKT svarar inte för brister i kundens tekniska utrustning/kunskap eller förbindelsen till tjänsten.

1.3. SMS DIREKT har rätt till att, utan att behöva förvarna kunden, uppgradera, reparera och underhålla tjänsten. I den mån det är möjligt skall SMS DIREKT avisera om detta.

2. Leverans
2.1. Meddelanden skall anses levererade då de av SMS DIREKT skickats till den omedelbara destinationen vilken angetts i mjukvaran i SMS DIREKTS applikationer, inkluderande SMTP servrar, Mobila nätoperatörer eller andra förmedlande servrar eller API vilka anses vara destination för meddelandet. Även de meddelanden som ej kunnat levereras till mobiltelefonen men som definieras som levererade enligt första meningen i detta stycke kommer debiteras kund då de belastat näten hos SMS DIREKTS leverantörer och således genererar en kostnad för SMS DIREKT.

2.2. SMS DIREKT ansvarar inte för täckningen i nätet. Även om SMS DIREKT fokuserar på att leverera en utbredd täckning så kan mobila nätoperatörer efter eget bevåg välja att inte samarbeta med SMS DIREKT eller dess leverantörers nät. Detta kan resultera i att meddelande ej kommer fram.

3. Oegentlig användning och ansvar
3.1. Kunden är ansvarig för vad som skickas med tjänsten, SMS DIREKT ansvarar inte för detta. Kunden får heller inte göra något som SMS DIREKTS omdöme, drift eller tjänster far illa av eller strider mot svensk lag eller annat lands lag som SMS skickas till. Kunden får inte sälja vidare tjänsten utan skriftligt medgivande från SMS DIREKT. Kunden ansvarar för att hålla användarnamn och lösenord för inloggning hos SMS DIREKT hemligt. Kunden är ansvarig för eventuellt missbruk av användarnamn och lösenord som inte hålls hemligt.

3.2. Kunden är själv skyldig till att ta reda på vilka lagar som gäller för användning av tjänsten t.ex. GDPR.

3.3. Kunden medger ansvar för att omedelbart meddela SMS DIREKT om obehörig användning av sitt konto eller andra brister i säkerheten skulle uppkomma.

3.4 Kunden tar genom detta avtal fullt juridiskt ansvar för sina utskick. Samt lovordar att inte skicka SMS till personer som ej godkänt att mottaga SMS från kunden. Vid missbruk stängs kunds konto hos SMS DIREKT ned. Kund kan blir skadeståndsskyldig till SMS DIREKT om kunds agerande medför skada på SMS DIREKTS verksamhet. Samtliga bedrägeriförsök polisanmäls.

4. Sekretess
4.1. SMS DIREKT och kunden inklusive dess anställda förbinder sig att iaktta sekretess beträffande information som kan ses som icke publik. Icke publik information innefattar bl.a. data som kund skickar till SMS DIREKT i form av telefonnummer, meddelandetexter och övrig info som inte får spridas utan samtycke från motpart. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som SMS DIREKT kan visa blivit känd på annat sätt än från kunden eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

4.2. Företagsuppgifter som lagras i vårt kundregister kommer ej att skickas eller lämnas ut till obehöriga eller andra företag.

5. Force majeure
5.1. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande:

Arbetskonflikt och varje omständighet som parterna inte råder över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner eller annat ingripande av offentlig myndighet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller inskränkningar i form av drivkraft samt försening av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. Det åligger part som önskar åberopa sådan omständighet, som nämns ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom dess upphörande. Varje part har rätt att skriftligen häva avtalet med omedelbar verkan om man kan hänvisa till ”Force Majeure”.

6. Avstängning av tjänsten
6.1. Tjänsten gäller tills vidare och kan avslutas när kunden begär så.

6.2. SMS DIREKT har rätt att omedelbart stänga ner tjänsten och om:

· Tjänsten används på obehörigt sätt eller av obehörig person.
· Det finns några misstankar om att tjänsten missbrukas, tex genom spam, bedrägeriförsök och Smishing.
· Kunden ej besvarar kommunikation från SMS DIREKT via SMS, MAIL, alt TELEFONSAMTAL.


6.3. Tjänsten kan stängas av om någondera parten försätts i konkurs, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas vara på obestånd. Sådan uppsägning skall ske skriftligt och gäller från och med det datum motpart tagit del av uppsägningen.

Vid avstängning av konto går innestående krediter förlorade.

7. Ersättningsansvar
7.1. SMS DIREKT ansvarar inte för utgifter eller eventuell förlust av inkomst som medförs för kund.

7.2. SMS DIREKT återbetalar ej köpta SMS, då dessa är att se som förbrukningstjänst.
Kund får alltid 10 gratis SMS vid registrering för att själv kunna utvärdera tjänsten innan köp.
Dessa är giltiga i 7 dagar från aktivering.

8. Ändring av avtal
8.1. SMS DIREKT har rätt att ändra villkor i avtalen och avisera om detta genom publicering av uppdaterat avtal på SMS DIREKTS hemsida. Kunden anses informerad, samt ha godkänt gällande avtalsvillkor och dess innehåll samt att förhålla sig bunden till det nya avtalet från det datum för ändring som aviserats som uppdaterade allmänna villkor i slutet av denna sida.

8.2 SMS DIREKT har rätt att justera och / eller ändra trafikavgifterna under aktuell avtalsperiod. Kund anses informerad om detta genom att ha nyttjat/loggat in på berörd tjänst.

9. Överföring av avtal
9.1. Avtalet och tjänsten får inte överlåtas vidare till annan part utan att detta skriftligen godkänts av SMS DIREKT.

10. Betalningsvillkor
10.1. All betalning sker i förskott.

10.2. Beställning av SMS är bindande och återkallas ej efter utsänd faktura.

10.3. Priser anges ex moms.

11. Tvist och tillämplig lag
11.1. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras i svensk domstol och enligt vad som villkorats i SMS DIREKTS allmänna villkor.


ÖVRIGA TILLÄGG:

Sender ID får EJ vara ett domännamn, t ex "smsdirekt.se"

Backup av databasinnehåll tas 1 gång per vecka.

Nummer som avregistreras av mottagaren via avreg-funktion debiteras med 1 SMS kredit/per nummer från avsändarens konto.

Giltighetstider på SMS (från TOP-UP datum)
TOP-UP SMALL - 30 dagar.
TOP-UP MEDIUM - 60 dagar.
TOP-UP LARGE - 90 dagar.
TOP-UP X-LARGE - 180 dagar.

Det är ej tillåtet att skicka SMS med andra företagsnamn (Sender ID) än sitt eget som avsändare.

Inaktiva konton (noll SMS på kontot) raderas löpande, SMS direkt tar ej backup på kunds register/kontaktlistor.

Dessa allmänna villkor uppdaterades 2022-07-16
Våra integritet policy & personuppgiftsbiträdesavtal som gäller när du skapar konto / kontaktar oss hittar du här:
https://www.smsdirekt.se/integritetspolicy-personuppgiftsbitrade/

Om SMS DIREKT

SMS DIREKT är helhetslösningen för er som snabbt vill nå ut till era kunder via SMS. Vårt mål är att hålla schyssta pris inom EU på utskick via SMS utan fasta kostnader.